نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۷,۶۰۲ ۲۳ %
Chrome
Chrome
۴۰,۷۸۲ ۲۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۱,۰۱۶ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۲۴,۱۱۲ ۱۲ %
Other
Other
۱۵,۰۹۲ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۲,۷۵۰ ۶ %
Safari
Safari
۱۰,۴۶۲ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۸,۶۹۴ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۷,۱۲۲ ۴ %
Opera
Opera
۲,۷۵۹ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۶۶۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۰۹ ۰ %
Edge
Edge
۴۹ ۰ %

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۹ مهر ۱۳۹۹
۵ نفر
۲۳ نفر
۲۰۲,۸۷۱ نفر
۳,۰۴۶ نفر