دارالقرآن

به صفحه دارالقرآن شرکت ارتباطات زیر ساخت خوش آمدید 

 به نام خداقرآن1

  امام علی (ع)می فرماید:"هیچ کس با این قرآن همنشین نشد ، 

 مگر آن که چون از نزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود؛ فزونی در هدایت، و کاستی ازکوردلی ."         

برنامه های صوتی جلسات درس قرآنی

سوره مبارکه ملک

سوره مبارکه الرحمن

     سوره مبارکه فرقان 

     سوره مبارکه واقعه

 آشنایی مقدماتی با مفاهیم استهلال

پاسخ به سوالات قرآنی

 پایگاه های قرآنی

سئوال جزء نهم قرآن کریم

( طرح تلاوت نور)

 

اسامی برندگان مسابقه جزء هفتم